Späť
Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Únia (predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky) vznikla v júli 1996. Členskú základňu tvoria v súčasnosti členské organizácie z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a telekomunikácií s počtom viac ako 54 tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo má v Bratislave, na Bazovej ulici č. 2.

Je záujmovým združením s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb./organizácie zamestnávateľov. Vznikla s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.

Je riadnym členom vrcholovej slovenskej zamestnávateľskej organizácie AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR; www.azzz.sk).

Únia zaujíma stanoviská k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov jej členov, najmä prostredníctvom tripartitných rokovaní na odvetvovej i národnej úrovni. Predkladá stanoviská a pripomienky k novoutvorenej legislatíve tak, aby táto v čo najväčšej miere vyhovovala potrebám členskej základne. Záujmy svojich členov presadzuje aj pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť podnikateľských podmienok členov Únie v podmienkach liberalizovaného európskeho sektoru.

Únia pôsobí v prospech ochrany záujmov svojich členov pri rokovaniach s ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv.

Vytvára stále i dočasné odborné pracovné sekcie, prostredníctvom ktorých poskytuje odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom.

Bratislavské sídlo ÚDPT SR - Bazová 2
 Aktuálne informácie
Generálna porada ministra DVRR SR 8.12.2016 - Fotogaléria
31.01.2017

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR júl - december 2016
12.01.2017

20. výročie Únie DPT SR - foto
22.10.2016

Informácie Únie dopravy,pôšt a telekomunikácií SR január - jún 2016
06.07.2016

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR jún - december 2015
12.01.2016

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR január - máj 2015
28.05.2015

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, október - december 2014
19.01.2015

Foto z rokovania generálnej porady ministra DVRR SR
16.12.2014

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, máj - september 2014
07.10.2014

Informácie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR január - apríl 2014
07.05.2014